Alo Klima

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (Ttmd) – Essiad Sektörden Haberler

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından Adana HiltonSA'da düzenlenen

“Türkiye enerji politikaları ve enerji verimliliği hakkında yasal düzenlemelerin getirdiği

güncel gelişmeler ve tesisat sektörüne etkileri” konulu çalıştayın sonuç bildirgesini

bilgilerinize sunarız.

 

Türkiye Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği Hakkında Yasal Düzenlemelerin

Getirdiği Güncel Gelişmeler ve Tesisat Sektörüne Etkileri

 

Değerlendirmeye alınan yasal düzenleme konuları:  

- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 

- Enerji Verimliliği Kanunu 

- Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) 

- Enerji Kimlik Belgesi Yazılımı (BEP-Tr) 

- Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin

Paylaştırılmasına  İlişkin Yönetmelik (Isı Paylaşım Yönetmeliği) 

- Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

- Lisanssız Elektrik Üretimi

 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Enerji Verimliliği Kanunu

 

a)SORUN/ENGEL:  

Ülkemizde doğalgaz çevrim santralleri için herhangi bir verimlilik hedefi belirlenmeksizin

yeni kurulacak tesislere kurulum izni verilmesi. 

ÇÖZÜM: 

-Doğalgaz çevrim santrallerinin verimlilikleri konusunda hedefler belirlenmeli ve

01.01.2014 tarihinden itibaren sadece elektrik üretimi düşünülerek kurulan (atık

ısısından yararlanılmayan), şehir ısıtma sistemlerini desteklemeyen doğalgaz çevrim

santrallerine izin verilmemelidir. 

-Büyük yerleşim alanlarında tesis edilecek doğalgaz çevrim santrallerinde elektrik

üretimi sırasında açığa çıkan atık ısı değerlendirilmek sureti ile santral verimi %40’lardan

%90’lara çıkarılmalıdır. 

-Yapı ve sanayi sektörünün enerji gereksiniminin büyük bir bölümü söz konusu enerji

santrallerinin atık ısısı ile karşılanmalıdır.

 

FIRSAT: Ülkemizde kentsel dönüşüm yanında yeni planlanan doğalgaz santrallerinin

şehir ısıtma sistemleri ile desteklenerek yüksek verimli (%90) birleşik ısı güç

santrallerinin yaygın olarak yapılması imkânı.

 

b)SORUN/ENGEL:  

Enerji, bina ve sanayi sektörlerindeki yasal düzenlemelerin bütüncül bir bakışla değil de

sektörel bazda ayrı ayrı düşünülüyor olması nedeniyle önceliklerin belirlenmesi ve

koordinasyonu konusunda işbirliğinin sağlanamaması. 

ÇÖZÜM: 

-Türkiye’nin enerji politikaları yeniden ele alınarak başta Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere

sektörle ilgili sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm kurum/kuruluşların işbirliğinde enerjinin

üretiminden başlayarak tüketim noktasındaki talep tarafı yönetimi de dahil olmak üzere

süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

-Enerji üretim tesislerinin kurulması planlanırken, aynı zamanda bölgedeki

yararlanılabilir yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarının da fizibilite çalışmaları yapılarak

belirlenecek kriterler çerçevesinde uygunluğu değerlendirilmelidir.

 

FIRSAT:  

-Özellikle bina sektöründe ve enerji üretim tesislerinde enerji tasarruf potansiyelinin

yüksek olması. 

-Bu alanda istihdam potansiyeli yaratılabilmesi. 

-Yeni yapılacak enerji üretim tesislerinin birleşik ısı güç santrali şeklinde kurulması

halinde, bu sistemden geri kazanılan atık ısının tamamının binaların enerji ihtiyacını

karşılamada kullanılabilirliği.  

-Mevcut termik santrallerin atık ısısından yararlanılabilecek şekilde renovasyonunun

yapılması ile yüksek oranda verim artış imkânının bulunması. 

c)SORUN/ENGEL:  

Mevcut yapı stoğunda tasarruf potansiyeli yüksek olmasına rağmen bunun geri

kazanılması için halen bir teşvik sisteminin bulunmaması ve enerji tüketiminin

sınırlandırılması yönünde gerekli hedeflerin konulmamış olması. 

ÇÖZÜM: 

İlgili mesleki kuruluşların görüşlerinin değer gördüğü yeni bir kurumsal yapılanma

(Kamu, STK ve Özel sektör birlikteliğinde) oluşturularak; alt sektör bazında, güncel,

bilimsel ve güvenilir veri tabanı ve senaryolar oluşturulmalı ve bu çerçevede raporlar

hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

 

FIRSAT:  

Enerji yoğunluğunun belirlenmesi konusundaki çalışmalara destek verebilecek yetkin

uzman potansiyelinin var olması ve bu uzmanları bünyesinde bulunduran meslek

kuruluşlarının birbirleri ile kuvvetli işbirliği içerisinde olması. 

d)SORUN/ENGEL: 

Ülkemizde en basit ve temel enerji verileri dahi yeterince güvenilir, erişilebilir ve güncel

değildir. Bu nedenle hedefler doğru belirlenememekte ve enerji türlerine göre talep

tahminleri gerçekçi olmamaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşmada teşvik verilmemesi

veya teşviklerin yetersiz kalması sorun teşkil etmektedir. 

ÇÖZÜM: 

-Enerji Verimliliği konusunda genel hedefler yanı sıra alt sektörler için ayrı ayrı ve

gerçekçi hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. 

-Bu hedeflere ulaşmada binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik teşviklerin

somut olarak belirlenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması etkili olacaktır.

 

FIRSAT:  

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için yapılması istenen değişikliklerin zorlayıcı olması

ve enerji verimliliği yatırımlarının yaratacağı istihdam potansiyeli. 

e)SORUN/ENGEL:  

Kamu İhale Kurumu ve Bankacılık Yasası mevzuatının yetersizliği ve bürokratik engeller

nedeni ile enerji performans sözleşmelerinin yapılamaması. 

ÇÖZÜM:  

Enerji performans sözleşmelerinin yapılabilmesi için Kamu İhale Kurumu ve Bankacılık

mevzuatının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

FIRSAT:  

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için yapılması istenen değişikliklerin zorlayıcı

olması. 

f)SORUN/ENGEL:  

Toplu konut uygulamalarında enerji verimliliği yüksek yenilenebilir enerji kaynağı

uygulamaları ihmal edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda kullanımı

konusunda asgari standartları belirleyen belirgin ve sağlıklı bir mevzuat

bulunmamaktadır.

ÇÖZÜM :  

Toplu konut uygulamalarında binalarda enerji tüketimi ve CO salım miktarı

sınırlandırılması getirilmeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunlu

kılınmalıdır.

 

FIRSAT :  

Enerji verimliliğinin artırılması ile enerjide dışa bağımlılığın azalması, elde edilecek

ekonomik kazanç, dış politikada esneklik ve enerji arz güvenliğinde rahatlama

yaratacak olmasıdır. Ayrıca enerji verimliliği yatırımları ile birlikte istihdam potansiyeli

artacaktır. 

g) SORUN/ENGEL:  

BEP-TR yazılım programının istenilen şekilde çalışmaması, dijital çizim programlarından

direkt veri aktarmaması, yenilenebilir enerji ve mekanik tesisat sistemlerini sayısal

olarak değerlendirememesi ve doğru sonuç vermemesi. 

ÇÖZÜM:  

Mevcut yazılımın ıslahı konusunda daha fazla zaman kaybedilmemeli ve en kısa sürede

mimari programlardan dijital veri aktaran, kolay kullanılan, doğru sonuç veren mekanik

sistemleri ve yenilenebilir enerjileri sayısal olarak değerlendirebilen gelişmiş ülkelerde

yaygın olarak kullanılan bir yazılım programı acilen ülkemize kazandırılmalıdır.

 

FIRSAT:  

Bu konu ile ilgili TTMD yönetimi en kısa sürede bu görüşünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

ilgili birimleri ile paylaşmalıdır. Gelişmiş ülkelerde sertifikalandırma konusunda kolay

kullanılan ve doğru sonuç veren programların bulunması. 

h)SORUN/ENGEL:  

Bina performans yönetmeliğinde, Kojen ve Trijen sistemleri ile ısı pompalarının tesisinin

kurulum gerekliliğinin %10’luk bina yatırım tutarı ile ifade edilmiş olması. 

ÇÖZÜM:  

Bina performans yönetmeliğinde 20.000 m den büyük binalarda kullanımı öngörülen

yenilenebilir enerji kaynaklarından Kojen ve Trijen sistemleri ile ısı pompalarının tesisi

konusunda belirlenen %10’luk bina yatırım tutarı ifadesinin yerine enerji birimleri ile

tanımlanan, yapı toplam enerji ihtiyacının en az %40’ının karşılanması şeklinde

düzeltilmesi gerekmektedir.

 

FIRSAT:  

Bina enerji kimlik belgesinin tüm binalar tarafından 2 Mayıs 2017 tarihine kadar alınma

zorunluluğunda olması. 

ı)SORUN/ENGEL:  

Merkezi Isıtma sistemlerinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelikte; her bir

bağımsız birimin kendi ısıttığı hacmi çevreleyen yüzey kayıplarından oluşan ısı

kayıplarından doğrudan sorumlu tutuluyor olması ve ısıtılan hacim yerine yüzey kayıpları

yoluyla gerçekleşen ısının kat maliklerine faturalandırılıyor olması nedeniyle zemin, çatı

ve kuzey dairelerde yarattığı adaletsizlik ve komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi. 

ÇÖZÜM:  

Merkezi Isıtma sistemlinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelikte faturalama

hususu yapı içinde bağımsız bölümlerin konumlarından kaynaklanan avantaj ve

dezavantajları ortadan kaldıracak hakkaniyetli katsayı uygulaması ile düzeltilmelidir. 

Özellikle binanın en üst ve en alt kattaki dairelerin mağduriyeti önlenmelidir.

 

FIRSAT:  

Merkezi Isıtma sistemlerinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelik kapsamındaki

enerji metre ve pay ölçer uygulaması ile bağımsız bölümlerdeki mahallerde ayrı ayrı

konfor şartlarının tesisi, yapılan ekonominin faturaya yansıması, ısıtma sisteminde genel

ısı balansının sağlanacak olmasıdır. 

i)SORUN/ENGEL:  

Merkezi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasında kullanılan yöntemde sıcak su üretim ve

dağıtım hatlarındaki sistemin ısı kayıplarının su kullanımından bağımsız olarak

paylaştırılmaması.  

ÇÖZÜM:  

Merkezi sıcak su giderlerinin paylaşılmasında; sıcak su üretim ve dağıtım sistemlerinden

olan ısı kayıpları, sıcak su tüketiminden bağımsız olarak ayrıca değerlendirilmeli ve birim

metrekare başına belirlenen tutar/miktar bağımsız birimlerin kullanım alanı oranında her

birine paylaştırılmalıdır.

 

FIRSAT:  

İlgili sektördeki sivil toplum örgütü ve firmaların yeterli teknik altyapıya ve tecrübeye

sahip olması. 

j)SORUN/ENGEL:  

Yapı sektöründe yenilenebilir enerji ile üretilen elektriğin satışı konusunda insiyatifin

dağıtım firmalarına bırakılması 

ÇÖZÜM:  

Yapı sektöründe lisanssız elektrik üretiminin önündeki engel kalkmalı ve yenilenebilir

enerji ile üretilen elektriğin satışında veya alışında sınırlama olmamalı, aksine öncelikli

olmalıdır.

 

FIRSAT:  

Yerli elektrik üretimin artırılması ile enerjide dışa bağımlılığın azalması, elde edilecek

ekonomik kazanç, dış politikada esneklik ve enerji arz güvenliğinde rahatlama

yaratacak olmasıdır. 

k)SORUN/ENGEL:  

Yapı sektöründe trijen sistemi kurmak isteyen ya da bu mevzuata göre kuran tesislerin

ürettikleri elektriği sadece kendilerinin kullanması zorunluluğu bulunmakta, fazla

üretimin enterkonnekte bağlantı yoluyla elektrik dağıtım kurum/kuruluşlarına satış izni

verilmemektedir. Bu zorunluluk yeni tasarımlarda yüksek verimli bu sistemlerin tesisinde

engel teşkil etmektedir. 

ÇÖZÜM:  

Yapı sektörünün ısıtma ve soğutma ihtiyacını sadece atık ısıdan karşılaması için kuracağı

trijen sistemlerinde eşzamanlı olarak üretilen elektrik enerjisinin fazlası koşulsuz satın

alınmalı ve lisans şartı aranmamalıdır.

 

FIRSAT:  

Kentsel dönüşüm projesi ile birlikte yeni yapılacak bina komplekslerinde trijen olarak

yüksek verimli elektrik üretimi yapılabilecek, elektrik enerjisi ihtiyacının yüksek olduğu

saatlerde bu sayede desteklenecek olan düşük verimli konvansiyonel elektrik

santrallerinin yükü azaltılmış olacaktır. 

l)SORUN/ENGEL:  

Yapı sektöründe altyapının yeterince hazır olmaması. 

ÇÖZÜM:  

Akıllı şebekeler ve dağıtık bölgesel enerji modellemesine geçilmesi.

 

Kaynak: ESSİAD

 


okYazı Arşivi
Alo Klima Bakım Kampanyası
Tasarım:FreelyDesign